Accrual basis/Cash basis | Nguyen Duc Hai&039s blog

Hầu hết các doanh nghiệp sử dụng một trong hai phương pháp kế toán làm cơ sở cho hệ thống kế toán của họ: cơ sở dồn tích và cơ sở tiền mặt. Chế độ kế toán của Việt Nam quy định các doanh nghiệp phải hạch toán theo phương pháp dồn tích để đảm bảo tính thống nhất giữa thu nhập và chi tiêu.

Kế toán Tích lũy

Bạn đang xem: Cash basis vs accrual basis là gì

Hệ thống dồn tích, được dịch từ nguyên bản tiếng Anh sang tiếng Việt, là hệ thống kế toán dồn tích theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam. Tuy nhiên, có thể hiểu một cách đơn giản rằng cơ sở dồn tích là phương pháp kế toán dựa trên cơ sở thu chi. Theo định nghĩa của GAAP (vas 01), “Tất cả các giao dịch kinh tế và tài chính của một doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, thu nhập và chi phí phải được ghi nhận khi chúng xảy ra và không dựa trên cơ sở nhận hoặc thanh toán thực tế tiền mặt hoặc thời gian cho các khoản tương đương tiền. “

Một ví dụ điển hình về kế toán dồn tích là bán tín dụng. Doanh thu được ghi nhận trên sổ sách kế toán khi hóa đơn được xuất để giao hàng, không phải khi nhận được khoản thanh toán. Tương tự như vậy, các khoản phí được phát sinh và được ghi nhận khi đặt hàng từ người lao động hoặc giao hàng đúng hạn, thay vì khi thanh toán. Do đó, nhược điểm chính của phương pháp kế toán dồn tích là công ty phải nộp thuế thu nhập trước khi thực nhận được tiền bán hàng hóa và dịch vụ.

Kế toán dòng tiền

Xem thêm: Khám phá chế độ Swing trong máy lạnh là gì và cách sử dụng hiệu quả

cash basic là từ gốc tiếng Anh, đôi khi bị hiểu nhầm và dịch sai thành “cơ sở tiền mặt”. Trên thực tế, cơ sở tiền mặt là phương pháp kế toán dựa trên thực tế thu – chi thực tế. Phương pháp kế toán dựa trên dòng tiền là đơn giản nhất. Theo phương pháp này, doanh thu và chi phí được ghi nhận khi nhận và trả tiền.

Chọn phương pháp kế toán thích hợp

Cho dù bán hàng bằng tín dụng hay tiền mặt trả ngay, hầu hết các doanh nghiệp có doanh thu cao đều chọn kế toán tích lũy và có cấu trúc phức tạp. Ngoài ra, doanh nghiệp khó có thể áp dụng phương pháp này trong quá trình kinh doanh liên quan đến hàng tồn kho; việc áp dụng kế toán dồn tích thực sự cần thiết đối với các doanh nghiệp phát sinh hoạt động tín dụng, nhằm đảm bảo thu nhập phát sinh trong một kỳ kế toán nhất định. . Tính nhất quán của chi phí. ..

Kế toán tiền mặt thường phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ chủ yếu dựa vào dòng tiền vào và ra, đặc biệt là các ngành dịch vụ không liên quan đến hàng tồn kho. Trên toàn thế giới, việc áp dụng phương pháp kế toán dựa trên dòng tiền mang lại một số thuận lợi cho các doanh nghiệp mới trên quan điểm thuế, trong một số trường hợp. Theo cách tiếp cận này, doanh thu có thể được ghi nhận trong năm tài chính tiếp theo trong khi chi phí hoặc giá thành có thể được ghi nhận đầu tiên khi thanh toán được thực hiện. Như vậy, nó đảm bảo các nguyên tắc thận trọng của kế toán cũng như các nguyên tắc thận trọng trong kinh doanh. Tuy nhiên, tại Việt Nam, cơ quan thuế vẫn chưa chấp thuận cho các công ty sử dụng phương pháp này.

Sự kết hợp giữa kế toán dòng tiền và kế toán dồn tích

Giống như Việt Nam, ở một số nước trên thế giới, cơ quan thuế vẫn chưa chấp thuận cho các công ty sử dụng kế toán theo dòng tiền. Tuy nhiên, do ưu điểm rất đơn giản nên một số doanh nghiệp vẫn sử dụng phương pháp kế toán này để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm tài chính và điều chỉnh kết chuyển báo cáo tài chính lũy kế đã lập cuối năm tài chính.

Xem thêm: Phản ứng oxi hóa khử là gì? Ví dụ về phản ứng oxi hóa khử lớp 10

Họ đã làm điều đó như thế nào? Trong kỳ này, kế toán ghi nhận doanh thu khi nhận tiền và chi phí khi trả. Các hóa đơn đã lập và cộng dồn được theo dõi chi tiết ngoài bảng tính.

Cuối năm tài chính, kế toán thống kê lại các hóa đơn bán hàng đã xuất nhưng chưa thanh toán và ghi sổ ghi tăng doanh thu và các khoản phải thu

Tài khoản khách hàng có thể phải thu

Kế toán thống kê các hóa đơn về các khoản chi phí đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán, đồng thời lập các bút toán điều chỉnh làm tăng chi phí và các khoản phải trả.

Các khoản phải trả cho nhà cung cấp

Do đó, công ty vẫn đảm bảo tuân thủ phương pháp kế toán dồn tích. Thường có rất ít hóa đơn chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán. Vì vậy, đối với các doanh nghiệp nhỏ, việc hạch toán hợp nhất như vậy rất thuận tiện trong việc quản lý, nhất là đối với các doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu là người quản lý bỏ túi.

Xem thêm: second class honours first division là gì

Viết một bình luận