Chi cục thuế là gì? Vị trí, chức năng, quyền hạn của chi cục thuế?

1. Cục thuế là gì?

Quyết định số 110 / qd-btc có hiệu lực ngày 14 tháng 1 năm 2019, thay thế Quyết định số 1700 / qd-btc ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính và Quyết định số 503 / qd-tct ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Giám đốc Cơ quan quản lý nhà nước về thuế.

Theo đó, quyết định quy định chi cục thuế là đơn vị trực thuộc Cục thuế tỉnh, có chức năng tổ chức, quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của cơ quan thuế. Quản lý các bộ sưu tập tại địa phương theo quy định của pháp luật. Do đó:

– Chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố; chi cục thuế địa phương (sau đây gọi chung là cục thuế) là cơ quan trực thuộc của cục thuế tỉnh, có nhiệm vụ thu thuế, phí và các khoản thu ngân sách quốc gia khác (sau đây gọi là thuế ) trong phạm vi quản lý của tổ chức.các chức năng. Cơ quan thuế chịu trách nhiệm quản lý địa phương về công tác thu theo quy định của pháp luật.

Bạn đang xem: Chi cục thuế khu vực là gì

– Chi cục thuế có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc theo quy định của pháp luật.

Do đó, chi cục thuế là cơ quan quản lý thuế cấp huyện / quận / thị xã, thành phố trực thuộc Cục thuế tỉnh. Cơ cấu tổ chức của chi cục thuế gồm các tổ chuyên môn, tổ nghiệp vụ và tổ / nhóm / trạm trực tiếp quản lý thu, quản lý thuế.

-tax Department Tiếng Anh là chi cục thuế cấp huyện.

Định nghĩa tiếng Anh của

-tax Department được hiểu là:

Chi cục thuế là tổ chức trực thuộc cơ quan nhà nước, có tư cách pháp nhân, thực hiện chức năng quản lý thuế trong phạm vi địa bàn do cục thuế và Cục thuế nhà nước phân bổ.

Chi cục thuế là cơ quan quản lý thuế trực thuộc cục thuế tỉnh, chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố. Chi cục thuế các cấp được chia thành tổ thuế, tổ thuế, trạm thuế, tổ nghiệp vụ thuế, tổ nghiệp vụ thuế, theo mức thu nhập khác nhau sẽ chia thành các tổ, phòng với số lượng người khác nhau.

Chi cục trưởng Chi cục thuế có Chi cục trưởng và một Phó Chi cục trưởng chịu trách nhiệm về công việc trong phạm vi quyền hạn của mình.

Cơ quan phân tích thuế của các quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau do nhà nước ủy quyền, chẳng hạn như ước tính doanh thu thuế hàng năm của khu vực hành chính và thực thi các văn bản pháp luật. Luật và các văn bản khác liên quan đến lĩnh vực thuế, công bố và giải thích luật thuế cho người dân, thông tin quản lý về quản lý thuế trên địa bàn …

– Một số từ tiếng Anh điển hình liên quan đến lĩnh vực tương tự:

+ general Department of taxation có nghĩa là tổng cục thuế trong tiếng Anh.

+ tax Department trong tiếng Anh dùng để chỉ cục thuế.

+ trưởng bộ phận Tiếng Anh là trưởng bộ phận.

+ Department of the Department có nghĩa tiếng anh là Phó giám đốc.

+ taxinspectionteam tiếng Anh có nghĩa là phân loại.

+ taxinspectionteam tiếng Anh có nghĩa là phân loại.

+ nhóm kiểm tra nội bộ có nghĩa là nhóm kiểm tra nội bộ trong tiếng Anh.

2. Chức danh, chức năng và quyền hạn của chi cục thuế:

I. Chức năng và Cơ cấu tổ chức Cục Thuế

– Giới thiệu về Tính năng

Chi cục thuế có chức năng tổ chức, quản lý thuế, phí và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan thuế địa phương để quản lý nguồn thu theo quy định của pháp luật.

-Về cơ cấu tổ chức

1. Chi cục thuế được tổ chức như sau:

a) Doanh thu từ chi cục thuế trên 1.000 tỷ đồng / năm (không kể thu tiền dầu và đất); quản lý hơn 5.000 doanh nghiệp và đã thành lập các đội sau:

– Nhóm Vận động – Hỗ trợ người nộp thuế.

Xem thêm: Công ty đa quốc gia là gì? Đặc điểm, phân loại và ví dụ?

– Đội Báo cáo – Kế toán Thuế – Tin học.

– Nhóm Kiểm tra Nội bộ.

– Đội quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

– Đội ngũ Tổng hợp – Chuyên nghiệp – Ước tính – Pháp lý.

– Nhóm Hành chính – Nhân sự – Tài chính – Quản trị – Chỉ Truyền thông.

– Các nhóm đăng ký và các bộ sưu tập khác.

– Không quá 03 đoàn thanh tra thuế.

– Không quá 08 Đội quản lý thuế cộng đồng, phường / xã và không quá số Đội quản lý thuế cộng đồng, phường / xã hiện có trong đơn vị.

b) Chi cục thuế ( không bao gồm thu từ dầu, đất) có số thuế từ 300 tỷ đồng / năm đến 1000 tỷ đồng / năm; quản lý theo điểm a 5000 công ty trở xuống hoặc chỉ đáp ứng 01 trong 02 tiêu chí khoản này có thể tổ chức thành các đội sau:

-Propaganda Group-Hỗ trợ người nộp thuế-Đăng ký-Các bộ sưu tập khác.

-đội-kê khai-kế toán thuế-tin-học-nghiệp vụ-dự toán-pháp lý.

– Nhóm Hành chính – Nhân sự – Tài chính – Quản trị – Chỉ Truyền thông.

– Không quá 02 đoàn thanh tra thuế (bao gồm cả quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế).

– Không quá 06 Đội quản lý thuế thị xã, huyện / nông thôn và không quá 06 Đội quản lý thuế thị xã, quận / huyện hiện có trong đơn vị

c) Chi cục thuế có số thu thuế từ 50 tỷ đồng / năm đến dưới 300 tỷ đồng / năm (không bao gồm thu từ dầu, đất) có thể tổ chức các đội như sau:

– Nhóm Hành chính – Nhân sự – Tài chính – Quản trị – Chỉ Truyền thông.

– Đội ngũ quản lý thuế chuyên nghiệp (vận động-hỗ trợ-chuyên môn-dự toán-kê khai-kế toán thuế-tin học-đăng ký và thu nhập khác).

– Đội thanh tra thuế (bao gồm cả công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế).

– Không quá 03 Đội quản lý thuế cộng đồng, phường / xã và không quá số Đội quản lý thuế cộng đồng, phường / xã hiện có trong đơn vị.

d) Chi cục Thuế có số thu thuế dưới 50 tỷ đồng / năm (không bao gồm thu từ dầu khí) tổ chức 02 đội:

– Nhóm Tổng hợp (Hành chính – Nhân sự – Tài vụ – Quản trị – In ấn – Nghiệp vụ – Dự toán).

– Đội ngũ quản lý thuế chuyên nghiệp (vận động-hỗ trợ-quản lý nợ-thanh tra thuế-kê khai-kế toán thuế-công nghệ thông tin-đăng ký và thu khác-cộng đồng / quản lý thuế liên cộng đồng, phường).

2. Cục trưởng Cục Thuế quyết định số lượng Đội thanh tra thuế, Đội quản lý thuế thị xã, quận, huyện, thị xã và quy định chức năng, nhiệm vụ của từng Đội theo cơ cấu tổ chức của ngành Thuế đã được phê duyệt nêu trên. Phòng ban. Mỗi cục thuế tỉnh, thành phố đều thành lập các chi cục thuế để đảm bảo tính tuân thủ.

Xem thêm: Your Own Offshore Bank: The 7 Essential Elements – Kevelex

2. Trách nhiệm của Cục Thuế

Chi cục thuế thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật quản lý thuế, Luật thuế và các quy định khác của pháp luật có liên quan, nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tổ chức thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thu thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp thu, quản lý thuế trong khu vực.

2. Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thu thuế; tham gia ý kiến ​​với cấp ủy, chính quyền địa phương về việc lập và thực hiện dự toán thu ngân sách quốc gia và công tác quản lý thu thuế của địa phương; chủ trương trách nhiệm và hợp tác chặt chẽ với các phòng ban, cơ quan, đơn vị liên quan Thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Tổ chức, thực hiện việc công khai, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế quốc gia; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

4. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quy trình nghiệp vụ, quy chế quản lý nội bộ và các vấn đề vượt thẩm quyền cần sửa đổi, bổ sung trình Cục trưởng Cục Thuế. Thẩm quyền giải quyết của cơ quan thuế.

5. Tổ chức cho người nộp thuế do Chi cục thuế quản lý thực hiện các công việc quản lý thuế: đăng ký thuế; thuế; thuế; thông báo thuế; người nộp thuế; hoàn thuế; miễn giảm thuế; đôn đốc người nộp thuế thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghĩa vụ thuế vào ngân sách quốc gia.

6. Quản lý thông tin người nộp thuế; thiết lập hệ thống thông tin người nộp thuế tại địa phương.

7. Tổ chức các biện pháp kỹ thuật quản lý rủi ro đối với hoạt động thu và quản lý thuế.

8. Kiểm tra, rà soát việc khai thuế, hoàn thuế, khấu trừ, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế và việc chấp hành chính sách, pháp luật thuế của người nộp thuế và tổ chức, cá nhân được thu thuế theo phân cấp, quản lý của Nhà nước người phụ trách. Cục thuê.

9. Quyết định hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định miễn thuế, giảm thuế; hoàn thuế; gia hạn khai thuế, gia hạn nộp thuế; nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp; miễn các khoản phạt về thuế theo quy định của pháp luật.

10. Quyền yêu cầu người nộp thuế, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân cung cấp kịp thời thông tin phục vụ công tác thu, quản lý thuế; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý đơn vị, cá nhân không thực hiện nghĩa vụ phối hợp với cơ quan thuế trong việc thực hiện ngân sách nhà nước nhiệm vụ thu thập.

11. Quyền thu thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật; đăng tải các hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng.

12. Bồi thường cho người nộp thuế những thiệt hại do lỗi của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật; bảo mật thông tin của người nộp thuế; chứng minh người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

13. Tổ chức, thực hiện công tác thống kê, quản lý thuế, quản lý hóa đơn, tem thuế; lập báo cáo kết quả quản lý thu thuế và các báo cáo khác phục vụ sự chỉ đạo, quản lý của cơ quan cấp trên, Ủy ban nhân dân cùng cấp và các cơ quan có liên quan. ; tổng kết, đánh giá kết quả công việc của Chi cục thuế.

14. Tổ chức theo quy định của pháp luật để kiểm tra, xử lý các tố cáo, tố cáo về thuế liên quan đến việc thi hành công vụ của cán bộ thuế thuộc thẩm quyền quản lý của người phụ trách ngành thuế.

15. Thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế và các quy định khác của pháp luật có liên quan, xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ vụ việc, trình cấp có thẩm quyền điều tra các hành vi vi phạm pháp luật về thuế của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

16. Việc giám định được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

17. Phù hợp với mục tiêu nâng cao chất lượng kinh doanh, thủ tục thông thoáng, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế, cung cấp thông tin nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế, thực hiện nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế và thực hiện chính sách, pháp luật thuế.

18. Tổ chức tiếp nhận, triển khai các phần mềm ứng dụng và hạ tầng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thu thuế, đưa công tác quản lý nội bộ vào hoạt động của Cục thuế.

19. Quản lý trang thiết bị, tiền lương, lao động; theo quy định của Nhà nước, Bộ Tài chính tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức Cục thuế.

20. Quản lý kinh phí và tài sản được giao, lưu giữ hồ sơ tài liệu và đóng dấu thuế theo quy định của pháp luật và của ngành.

21. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy viên Cục Thu nội địa giao.

Quyết định số 110 / qd-btc quy định rõ trường hợp tổ chức lại thành chi cục thuế khu vực thì số lượng lãnh đạo cấp cục thuế khu vực không quá tổng số lãnh đạo chi cục thuế. trước khi thực hiện hợp nhất. Trong thời hạn 3 năm, cục trưởng cục thuế có trách nhiệm bố trí, sắp xếp giảm số lượng phó cục trưởng cục thuế khu vực đảm bảo phù hợp.

Đối với trường hợp sáp nhập Chi cục thuế khu vực, sắp tới không thay đổi tổng số xã, đội quản lý thuế huyện, liên thành phố thuộc Chi cục thuế cấp huyện trước khi sáp nhập. Trong thời hạn 3 năm, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh tổ chức bộ máy của các Cục thuế địa phương đảm bảo phù hợp với quy định tại Quyết định này.

Chi cục thuế thực hiện các nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật thu thuế và quản lý thuế, Luật thuế và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Xem thêm: Tiểu sử Châu Bùi – Chou Chou

Viết một bình luận