Công bố hợp chuẩn, hợp quy

Xem thêm: Ông Trần Anh Tú: Người khai phá những giấc mơ

Giới thiệu chung

Bạn đang xem: Công bố hợp chuẩn hợp quy là gì

Xem thêm: Ông Trần Anh Tú: Người khai phá những giấc mơ

1. Thông báo Tuân thủ Tiêu chuẩn là gì?

  • Tuyên bố về sự phù hợp tiêu chuẩn là sự tự công bố của một tổ chức hoặc cá nhân về các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quy trình và môi trường tuân theo các tiêu chuẩn thích hợp.
  • Tuân thủ quy định là việc tổ chức hoặc cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quy trình và môi trường tuân thủ các quy định kỹ thuật tương ứng.

Xem thêm: Ông Trần Anh Tú: Người khai phá những giấc mơ

2. Phương pháp đánh giá sản phẩm theo tiêu chuẩn và quy định

a) Phương pháp 1: Thử nghiệm mẫu điển hình;

b) Phương thức 2: Thử nghiệm kiểu loại và đánh giá sản xuất; giám sát bằng các mẫu thử nghiệm được lấy trên thị trường;

c) Phương thức 3: Thử nghiệm điển hình và đánh giá quy trình sản xuất; giám sát bằng cách thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quy trình sản xuất;

d) Phương thức 4: Mẫu thử nghiệm và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát bằng mẫu thử nghiệm thu thập tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

d) Phương thức 5: Thử nghiệm các mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát bằng cách thử nghiệm các mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường và đánh giá quá trình sản xuất;

e) Cách tiếp cận 6: Đánh giá và Giám sát Hệ thống Quản lý;

g) Phương thức 7: Kiểm tra và Đánh giá Lô hàng và Sản phẩm;

h) Phương pháp 8: Kiểm tra hoặc xác minh tất cả các sản phẩm và hàng hóa.

Xem thêm: Ông Trần Anh Tú: Người khai phá những giấc mơ

3. Nguyên tắc của Thông báo Tuân thủ Tiêu chuẩn

Xem thêm: Viếng lăng Bác – Viễn Phương

3.1. Công bố hợp chuẩn được thực hiện đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường được quy định trong tiêu chuẩn tương ứng. Tuyên bố Hợp chuẩn là một hoạt động tự nguyện.

3.2. Tuyên bố về việc tuân thủ tiêu chuẩn thích hợp dựa trên:

a) Kết quả chứng nhận sự phù hợp với các tiêu chuẩn do tổ chức chứng nhận đã đăng ký thực hiện;

b) Kết quả tự đánh giá sự tuân thủ của tổ chức, cá nhân công bố phù hợp với tiêu chuẩn.

Thử nghiệm đánh giá sự phù hợp phải được thực hiện tại cơ sở thử nghiệm đã đăng ký.

Xem thêm: Ông Trần Anh Tú: Người khai phá những giấc mơ

4. Các Nguyên tắc của Thông báo Tuân thủ Quy định

4.1. Cơ quan chủ yếu của công bố hợp quy là sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do bộ trực thuộc ban hành hoặc quy chuẩn kỹ thuật địa phương do ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành. . Tuyên bố Hợp chuẩn là một hoạt động bắt buộc.

4.2. Thông báo Tuân thủ Quy định Kỹ thuật dựa trên một trong hai trường hợp:

<3

b) Kết quả tự đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

Thử nghiệm đánh giá sự phù hợp được thực hiện tại một cơ sở thử nghiệm đã đăng ký.

4.3. Trường hợp sản phẩm, hàng hóa áp dụng một số quy chuẩn kỹ thuật khác nhau thì tổ chức, cá nhân phải đăng ký thông báo phù hợp quy chuẩn kỹ thuật với cơ quan chuyên môn của mình và chỉ được sử dụng quy chuẩn kỹ thuật sau khi sản phẩm, hàng hóa đã thực hiện đầy đủ dấu hợp quy phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. dấu. Các biện pháp quản lý do quy chuẩn kỹ thuật tương ứng quy định.

Xem thêm: Ông Trần Anh Tú: Người khai phá những giấc mơ

5. Trình tự công bố sự phù hợp

Thông báo về sự phù hợp được thực hiện như sau:

5.1. Bước 1: Đối tượng đánh giá công bố hợp quy phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng (sau đây gọi là đánh giá sự phù hợp).

Xem thêm: Trojan là gì? Cách phòng tránh virus Trojan xâm nhập máy tính hiệu quả – Thegioididong.com

a) Đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận đã đăng ký (bên thứ ba) hoặc bởi tổ chức hoặc người công bố sự phù hợp với tiêu chuẩn (bên thứ nhất).

Đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn theo các phương pháp đánh giá sự phù hợp nêu trên;

b) Kết quả đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 Điều này là cơ sở để tổ chức, cá nhân công bố sự phù hợp với tiêu chuẩn.

5.2. Bước 2: Ghi hồ sơ công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký doanh nghiệp hoặc tài khoản doanh nghiệp (sau đây viết tắt là: chi nhánh).

Xem thêm: Ông Trần Anh Tú: Người khai phá những giấc mơ

6. Trình tự công bố sự phù hợp

6.1. Bước 1: Đánh giá đối tượng công bố hợp quy có phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hay không (sau đây gọi là đánh giá sự phù hợp).

<3

Đánh giá sự phù hợp được thực hiện theo phương pháp đánh giá sự phù hợp nêu trên.

Nếu sử dụng kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp của nước ngoài thì tổ chức đánh giá sự phù hợp của nước ngoài phải được cơ quan quản lý nhà nước chỉ định công nhận hoặc phê duyệt về mặt pháp lý;

b) Kết quả đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật là cơ sở để tổ chức, cá nhân công bố hợp quy.

6.2. Bước 2: Đến cơ quan chuyên môn (sau đây viết tắt là cơ quan chuyên môn) do các Bộ, Thành ủy trực thuộc chỉ định và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đăng ký công bố phù hợp quy định.

Xem thêm: Ông Trần Anh Tú: Người khai phá những giấc mơ

7. Đánh dấu hợp quy

Image result for dấu hợp quy CR

Xem thêm: Ông Trần Anh Tú: Người khai phá những giấc mơ

Xem tài liệu.

Xem thêm: Ông Trần Anh Tú: Người khai phá những giấc mơ

Viết một bình luận