đơn thức chia hết cho đơn thức khi giá trị của số tự nhiên là

Trắc nghiệm Chia đối kháng thức đến đối chọi thức có đáp án

Với bộ bài tập Trắc nghiệm Chia 1-1 thức mang lại solo thức Toán lớp 8 tinh lọc, tất cả lời giải sẽ giúp đỡ học viên khối hệ thống lại kỹ năng bài học với ôn luyện nhằm đạt tác dụng cao trong các bài bác thi môn Toán thù lớp 8.

*

Bài 1: Kết quả của phép chia 15x3y4 : 5x2y2 là

A. 3xy2

B. -3x2y

C. 5xy

D. 15xy2

Hiển thị đáp án


Bạn đang xem: đơn thức chia hết cho đơn thức khi giá trị của số tự nhiên là

Lời giải

*

Đáp án buộc phải chọn là: D


Bài 3: Chia đối kháng thức (-3x)5 cho 1-1 thức (-3x)2 ta được kết quả là

A. -9x3

B. 9x3

C. 27x3

D. -27x3

Hiển thị đáp án

Bài 4: Thương thơm của phép phân tách (-12x4y + 4x3 – 8x2y2) : (-4x)2 bằng

A. -3x2y + x – 2y2

B. 3x4y + x3 – 2x2y2

C. -12x2y + 4x – 2y2

D. 3x2y – x + 2y2

Hiển thị đáp án

Lời giải

(-12x4y + 4x3 – 8x2y2) : (-4x)2

= (-12x4y) : (-4x2) + (4x3) : (-4x2) – (8x2y2) : (-4x2)

= 3x2yy – x + 2y2


Bài 5: Kết trái của phnghiền chia (2x3 – x2 +10x) : x là

A. x2 – x + 10

B. 2x2 – x + 10

C. 2x2 – x – 10

D. 2x2 + x + 10

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có (2x3 – x2 +10x) : x

= (2x3 : x) – (x2 : x) + (10x : x) = 2x2 – x + 10

Đáp án phải chọn là: B


Bài 6: Kết quả của phép phân chia (6xy2 + 4x2y – 2x3) : 2x là

A. 3y2 + 2xy – x2

B. 3y2 + 2xy + x2

C. 3y2 – 2xy – x2

D. 3y2 + 2xy

Hiển thị đáp án

Lời giải

(6xy2 + 4x2y – 2x3) : 2x

= 6xy2 : 2x + 4x2y : 2x – 2x3 : 2x

= 3y2 + 2x – x2

Đáp án đề xuất lựa chọn là: A


Bài 7: Chia nhiều thức (3x5y2 + 4x3y2 – 8x2y2) mang lại solo thức 2x2y2 ta được kết quả là

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta bao gồm (3x5y2 + 4x3y2 – 8x2y2) : 2x2y2

= (3x5y2 : 2x2y2) + (4x3y2 : 2x2y2) – (8x2y2 : 2x2y2)

=

*

Đáp án buộc phải lựa chọn là: B


Bài 8: Chia nhiều thức (4x2yz4 + 2x2y2z2 – 3xyz) mang lại 1-1 thức xy ta được kết quả là

A. 4xz4 + 2xyz2 – 3z

B. 4xz4 + 2xyz2 + 3z

C. 4xz4 – 2xyz2 + 3z

D. 4xz4 + 4xyz2 + 3z

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta tất cả (4x2yz4 + 2x2y2z2 – 3xyz) : xy

= (4x2yz4 : xy) + (2x2y2z2 : xy) – (3xyz : xy)

= 4xz4 + 2xyz2 – 3z

Đáp án đề nghị lựa chọn là: A


Bài 9: Chọn câu đúng

A. 24x4y3 : 12x3y3 = 2xy

B. 18x6y5 : (-9x3y3) = 2x3y2

C. 40x5y2 : (-2x4y2) = -20x

D. 9a3b4x4 : 3a2b2x2 = 3ab3x2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có

+) 24x4y3 : 12x3y3 = (24 : 12).(x4 : x3).(y3 : y3) = 2x nen A sai

+) 18x6y5 : (-9x3y3) = (18 : (-9)).(x6 : x3).(y5 : y3 = -2x3y2 đề nghị B sai

+) 40x5y2 : (-2x4y2) = (40 : (-2)).(x5 : x4).(y2 : y2) = -20x buộc phải C đúng

+) 9a3b4x4 : 3a2b2x2 = (9 : 3).(a3 : a2).(b4 : b2).(x4 : x2) = 3ab2x2 bắt buộc D sai

Đáp án đề xuất lựa chọn là: C


Bài 10: Chọn câu đúng

A. 20x5y3 : 4x2y2 = 5x3y2

B. 12x3y4 : xy4 = 30z

C. 2(x + y)3 : 5(x + y) = (x + y)

D. x2yz3 : (-x2z3) = -y

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có:

+) 20x5y3 : 4x2y2 = (20 : 4).(x5 : x2).(y3 : y2 = 5x3y buộc phải A sai

+) 12x3y4 : xy4 =

*
 yêu cầu B sai

+) 2(x + y)3 : 5(x + y) =

*
 nên C sai

+) x2yz3 : (-x2z3) = -(x2 : x2)y(z3 : z3) = -y buộc phải D đúng

Đáp án bắt buộc chọn là: D


Bài 11: Chọn câu sai

A. (3x – y)7 : (y – 3x)2 = -(3x – y)5

B. (x – y)5 : (x – y)2 = (x – y)3

C. (2x – 3y)9 : (2x – 3y)6 = (2x – 3y)3

D. (x – 2y)50 : (x – 2y)21 = (x – 2y)29

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có

+) (3x – y)7 : (y – 3x)2 = (3x – y)7 : (3x – y)2 = (3x – y)5 buộc phải A sai

+) (x – y)5 : (x – y)2 = (x – y)5-2 = (x – y)3 phải B đúng

+) (2x – 3y)9 : (2x – 3y)6 = (2x – 3y)9-6 = (2x – 3y)3 phải C đúng

+) (x – 2y)50 : (x – 2y)21 = (x – 2y)50-21 = (x – 2y)29 nên D đúng

Đáp án đề nghị lựa chọn là: A


Bài 12: Chọn câu sai

A. (-15x2y6) : (-5xy2) = 3xy4

B. (8x5 – 4x3) : (-2x)3 = -4x2 + 2

C. (3x2y2 – 4xy2 +2xy4) :  = -6x + 8y + 4y2

D. (3x – y)19 : (3x – y)10 = (3x – y)9

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có

+) (-15x2y6) : (-5xy2) = (-15) : (-5)(x2 : x)(y6 : y2) = 3xy4 đề nghị A đúng

+) (8x5 – 4x3) : (-2x3)

= <8x5 : (-2x3)> – <4x3 : (-2x3)>

= -4x2 + 2 cần B đúng

+) (3x2y2 – 4xy2 +2xy4) :  

=

*
 

= -6x + 8 – 4y2 đề xuất C sai

+) (3x – y)19 : (3x – y)10 = (3x – y)19-10 = (3x – y)9 phải D đúng

Đáp án phải chọn là: C


Bài 13: Chọn câu đúng

A. Tmùi hương của phxay phân tách đa thức (a6x3 + 2a3x4 – 9ax5) mang lại 1-1 thức ax3 là a5 + 2a2x – 9x2

B. Tmùi hương của phép phân chia đa thức (a6x3 + 2a3x4 – 9ax5) cho 1-1 thức ax3y phnghiền phân tách hết

C. Thương thơm của phxay chia đa thức (a6x3 + 2a3x4 – 9ax5) đến đối kháng thức ax3 là a5 + 2a2x + 9x2

D. Thương của phép phân chia nhiều thức (a6x3 + 2a3x4 – 9ax5) cho 1-1 thức ax3 là a5x + 2a2x – 9x2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có

+) (a6x3 + 2a3x4 – 9ax5) : ax3

= (a6x3 : ax3) + (2a3x4 : ax3) – (9ax5 : ax3)

= a5 + 2a2x – 9x2

Nên A đúng, C, D sai

+) Phxay phân tách đa thức (a6x3 + 2a3x4 – 9ax5) mang đến 1-1 thức ax3y ko là phnghiền chia không còn bởi vì nhiều thức (a6x3 + 2a3x4 – 9ax5) không tồn tại phát triển thành y bắt buộc B sai

Đáp án phải chọn là: A


Bài 14: Chọn câu đúng nhất

A. Thương thơm của phép chia đa thức

*
 đến đối chọi thức
*
*

B. Tmùi hương của phép phân chia đa thức

*
 mang đến đối chọi thức ax2 là
*
 

C. Cả A, B rất nhiều đúng

D. Cả A, B những sai

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có

*

Đáp án cần chọn là: C


Bài 15: Cho A = (3a2b)3(ab3)2; B = (a2b)4. Lúc kia A : B bằng

A. 27ab5

B. -27b5

C. 27b5

D. 9b5

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có A = (3a2b)3(ab3)2 = 33.(a2)3.b3.a2(b3)2

= 27a6.b3.a2.b6 = 27a8b9

B = (a2b)4 = (a2)4.b4 = a8b4

khi kia A : B = 27a8b9 : a8b4 = 27b5

Đáp án đề xuất chọn là: C


Bài 16: Cho A = (4x2y2)2(xy3)3; B = (x2y3)2. Lúc đó A : B bằng

A. 16x4y6

B. 8x3y8

C. 4x3y7

D. 16x3y7

Hiển thị đáp án


Xem thêm: Thực Đơn Trẻ 9 Tháng Tuổi - Thực Đơn Ăn Dặm Cho Bé 9 Tháng Tuổi Tăng Cân

Lời giải

Ta có A = (4x2y2)2(xy3)3 = 42(x2)2(y2)2x3(y3)3 = 16x4y4x3y9 = 16x7y13

B = (x2y3)2 = (x2)2(y3)2 = x4y6

lúc đó A : B = 16x7y13 : x4y6 = 16x3y7

Đáp án đề xuất chọn là: D


Bài 17: Cho (2x+ y2).(…) = 8x3 + y6. Điền vào khu vực trống (…) đa thức đam mê hợp

A. 2x2 – 2xy + y4

B. 2x2 – 2xy + y2

C. 4x2 – 2xy2 + y4

D. 4x2 + 2xy + y4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta tất cả 8x3 + y6 = (2x)3 + (y2)3

= (2x + y2)((2x)2 – 2x.y2 + (y2)2)

= (2x + y2)(4x2 – 2xy2 + y4)

Vậy đa thức buộc phải điền là 4x2 – 2xy2 + y4

Đáp án nên chọn là: C


Bài 18: Cho (3x – 4y).(…) = 27x3 – 64y3. Điền vào nơi trống (…) nhiều thức yêu thích hợp

A. 6x2 + 12xy + 8y2

B. 9x2 + 12xy + 16y2

C. 9x2 – 12xy + 16y2

D. 3x2 + 12xy + 4y2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có

27x3 – 64y3 = (3x)3 – (4y)3 = (3x – 4y)((3x)2 + 3x.4y + (4y)2)

= (3x – 4y)(9x2 + 12xy + 16)

Vậy nhiều thức yêu cầu điền là 9x2 + 12xy + 16

Đáp án yêu cầu chọn là: B


Bài 19: Cho (27x3 + 27x2 + 9x + 1) : (3x + 1)2 = (…) Điền vào vị trí trống nhiều thức ưa thích hợp

A. (3x + 1)5

B. 3x + 1

C. 3x – 1

D. (3x + 1)3

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có

(27x3 + 27x2 + 9x + 1) : (3x + 1)2 = (3x + 1)3 : (3x + 1)2 = 3x + 1

Đáp án đề xuất chọn là: B


Bài 20: Cho (7x4 – 21x3) : 7x2 + (10x + 5x2) : 5x = (…). Điền vào chỗ trống nhiều thức mê thích hợp

A. x2 – 2x + 2

B. x2 – 4x + 2

C. x2 – x + 5

D. x2 – 2x + 5

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có

(7x4 – 21x3) : 7x2 + (10x + 5x2) : 5x =

= 7x4 : (7x2) – 21x3 : (7x2) + 10x : (5x) + 5x2 : (5x)

= x2 – 3x + 2 + x

= x2 – 2x + 2

Đáp án cần chọn là: A


Bài 21: Giá trị số tự nhiên và thoải mái n để phnghiền chia xn : x6 triển khai được là:

A. n Є N, n 6

D. n Є N, n ≤ 6

Hiển thị đáp án

Lời giải

Để phép phân chia xn : x6 triển khai được thì n Є N, n – 6 ≥ 0 ⇔ n ≥ 6, n Є N

Đáp án cần lựa chọn là: B


Bài 22: Giá trị số thoải mái và tự nhiên n để phnghiền phân tách x2n : x4 thực hiện được là:

A. n Є N, n > 2

B. n Є N, n ≥ 4

C. n Є N, n ≥ 2

D. n Є N, n ≤ 2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Để phxay chia x2n : x4 thực hiện được thì n Є N, 2n – 4 ≥ 0 ⇔ n ≥ 2, n Є N

Đáp án đề xuất chọn là: C


Bài 23: Giá trị số tự nhiên n thỏa mãn nhu cầu ĐK gì nhằm phnghiền phân chia xn+3y6 : x9yn là phnghiền chia hết?

A. n 6

D. n = 6

Hiển thị đáp án

Lời giải

Để phnghiền phân tách xn+3y6 : x9yn là phnghiền phân tách hết thì

*

Đáp án bắt buộc lựa chọn là: D


Bài 24: Tìm ĐK của số thoải mái và tự nhiên n (n > 0) nhằm đối kháng thức B = 4x4y4 phân chia không còn solo thức C = xn-1y4 là

A. n = 5

B. 0 Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có B : C = (4x4y4) : (xn-1y4)

Đơn thức B phân chia không còn cho đối kháng thức C Lúc 4 ≥ n – 1 ⇒ n ≤ 5

Hay 0 Đáp án yêu cầu chọn là: B


Bài 25: Giá trị biểu thức A = 15x5y4z3 : (-3x4y4z2) cùng với x = -2; y = 2004; z = 10 là

A. -100

B. 100

C. -200

D. 120

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta gồm A = 15x5y4z3 : (-3x4y4z2) = (15 : (-3)).(x5 : x4).(y4 : y4).(z3 : z2) = -5xz

Tgiỏi x = -2; y = 2004; z = 10 vào A = -5xz ta có

A = -5.(-2).10 = 100

Đáp án đề nghị lựa chọn là: B


Bài 26: Tính giá trị của biểu thức D = (15xy2 + 18xy3 + 16y2) : 6y2 – 7x4y3 : x4y trên

*
 với y = 1

*

Hiển thị đáp án

Lời giải

D = (15xy2 + 18xy3 + 16y2) : 6y2 – 7x4y3 : x4y

⇔ D = 15xy2 : (6y2) + 18xy3 : (6y2) + 16y2 : (6y2) – 7x4y3 : x4y

⇔ D =

*
 

Tại x = 2/3 cùng y = 1 ta có

*

Đáp án phải chọn là: D


Bài 27: Tmùi hương của phnghiền chia (9x4y3 – 18x5y4 – 81x6y5) : (-9x3y3) là đa thức tất cả bậc là:

A. 5

B. 9

C. 3

D. 1

Hiển thị đáp án

Lời giải

Ta có (9x4y3 – 18x5y4 – 81x6y5) : (-9x3y3)

= <(9x4y3) : (-9x3y3)> – <18x5y4 : (-9x3y3)> – <81x6y5 : (-9x3y3)>

= -x + 2x2y + 9x3y2

Đa thức -x + 2x2y + 9x3y2 có bậc 3 + 2 = 5

Đáp án phải chọn là: A


Bài 28: Biểu thức D = (9x2y2 – 6x2y3) : (-3xy)2 + (6x2y + 2x4) : (2x2) sau thời điểm rút gọn gàng là đa thức có bậc là

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Hiển thị đáp án

Lời giải

D = (9x2y2 – 6x2y3) : (-3xy)2 + (6x2y + 2x4) : (2x2)

⇔ D = 9x2y2 : (-3xy)2 – 6x2y3 : (-3xy)2 + 6x2y : (2x2) + 2x4 : : (2x2)

*

Đáp án cần chọn là: D


Bài 29: Chọn tóm lại đúng về cực hiếm của biểu thức

*
(x ≠ 0, y ≠ 0, y ≠ -1)

A. Giá trị của biểu thức ko phụ thuộc trở thành x

B. Giá trị của biểu thức không nhờ vào đổi thay y

C. Giá trị của biểu thức không dựa vào biến

D. Giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào vào cả nhì đổi thay x, y

Hiển thị đáp án

Lời giải

*

Vậy Giá trị của biểu thức E không nhờ vào thay đổi y

Đáp án bắt buộc lựa chọn là: B
Xem thêm:

Bài 30: Tìm x biết (2x4 – 3x3 + x2) :

*
 + 4(x – 1)2 = 0

A. x = -1

B. x = 2

C. x = 1

D. x = 0

Hiển thị đáp án

Bài 31: Cho A = x5yn – 12xn+1y4; B = 24xn-1y3. Tìm số tự nhiên và thoải mái n > 0 nhằm A ⁝ B