Bình quân điều hòa giản đơn – Tài liệu text

Xem thêm: Hot Girl Minh Hà Vợ Lý Hải Làm Nghề Gì, Mẹ Vợ Lý Hải Hơn Con Rể 10 Tuổi Vẫn Trẻ Đẹp

Biểu trưng trung bình điều hòa đơn giản Khi các trọng số trong công thức trung bình điều hòa có trọng số bằng nhau, chúng ta tính nó theo công thức trung bình điều hòa đơn giản: m∑x = 1∑xmii = inmm∑1xi Trong đó: xi là số biến là số lượng biến = n ∑1xilogo3.average (tốc độ tăng trưởng trung bình) điều kiện áp dụng: số lượng biến có công thức quan hệ tích:  Phép nhân đơn giản trung bình: x = n x1 × x 2 × x3 × …. × x n  Bình quân gia quyền: Fifnf1f2∑x = x1 × x 2 × ….. x nlogo Ví dụ 1: Tốc độ tăng trưởng của 1 Ví dụ 2: 10 công ty đúng thời điểm: tăng trưởng 116% từ năm 2005 đến năm 2004 Năm 2006 bằng 111% so với năm 2005, với 5 năm Phát triển, 2007 bằng 112% so với 2006 2008 bằng 113% so với 2007 2009 bằng 112% so với 2008 Tính tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của đi? 110% mỗi năm, 125% trong hai năm, 115% trong ba năm. Tính tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của go? logo2.2. Khái niệm mode (m0): mode là biểu thức thể hiện theo tiêu thức nào đó thường gặp nhất trong tập hợp hoặc dãy số phân bố, khi tính m0 cần chú ý ba tình huống  Dãy số biến không có khoảng cách lồng nhau ; v.v … Dãy số biến từ lồng nhau;  Dãy số biến có khoảng cách lồng không bằng nhau; Nhận dạng th1: Số biến không có khoảng cách và tổng số biến có tần số lớn nhất là m0 Ví dụ 1: Tài liệu về độ tuổi học sinh cấp 3 Như sau: m0 =? Uổi học sinh192021222334312715logo Cách xác định th2: dãy số biến có khoảng cách tổ bằng nhau Bước 1: Xác định tổ với m0 là bước tần số cao nhất 2: Tính giá trị gần đúng của m0 Theo công thức: m 0 = x m 0 (min) + hm 0f m 0 – f m 0 −1 (f m 0 – f m 0 −1) + (f m 0 – f m 0 +1) trong đó: x m (phút): giới hạn dưới của m00hm làm tổ 0: giá trị khoảng cách của m0f làm tổ m 0: m0f tần suất làm tổ m 0 -1: m0fm tần suất làm tổ trước khi làm tổ m0: m0fm 0 tần suất làm tổ sau khi làm tổ + 1logo Ví dụ 2 có tài liệu về năng suất lao động sau: năng suất lao động nhân với 400 – 500500 – 600600 – 700700 – 800800 – 900900 -100010304580305 Tính mo? Logo Trường hợp 3: Dãy số các biến có khoảng cách lồng nhau không bằng nhau Bước 1: Xác định lồng với m0 là mật độ phân bố cao nhất: fidi = bước 2: Tính gần đúng m0, tương tự như th2, nhưng thay f bằng d.logo Ví dụ 3: Có một tài liệu về năng suất lao động như sau Năng suất lao động (tấn) Số công nhân nslshockn phân phối khoảng cách dày đặc 400-450450-500500-600600-800800- 1200101515305400-450450-500500-600600-600600-800800-1200101515305505501002004000,20,20,30,150,150,0125 计算 m0? 0,3 – 0,2m 0 = 450 = 450 + 50 = 470 = 470 = 470 = 470 (0,3 – 0,3 – 0,3 – 0,3 – 0,3 – 0,3 – và 055) tính tổng quát của hiện tượng, nhưng không bù đắp cho sự khác biệt giữa các biến;  Đôi khi phép tính m0 có ý nghĩa hơn giá trị trung bình, vì vậy nó không bị ảnh hưởng bởi các biến bất ngờ. ; Nhược điểm:  Không nhạy cảm với những thay đổi của tiêu chuẩn;  Khi có quá nhiều điểm tập trung trong dãy hoặc không có điểm trung tâm của giá trị tập trung thì không tính được m0;

XEM THÊM:  Distractor Là Gì - Distractor Nghĩa Là Gì

Viết một bình luận